Ma trận đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 2 năm 2020 – 2021

Cấu trúc đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 học kì 2 năm 2021

Cấu trúc – Ma trận đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 6 mới dưới đây nằm trong bộ đề thi cuối kì 2 lớp 6 môn Anh năm 2020 – 2021 do Tài Liệu 247 sưu tầm và đăng tải. Cấu trúc đề thi môn tiếng Anh lớp 6 học kì 2 giúp các em nắm chắc những chuyên đề Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh học kì 2 lớp 6 hiệu quả.

MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6

Năm học 2020-2021

– Thời gian cho 3 kỹ năng (Nghe, đọc, viết): 40 phút

– Số điểm cho 3 kỹ năng (Nghe, đọc, viết): 7.5

– Số điểm cho kỹ năng nói 2.5 (Giáo viên tổ chức kiểm tra trước hoặc sau bài kiểm tra 3 kỹ năng)

A. Objectives:

– To evaluate the students’ target language learnt in Units 7 to 11.

– To enable students to get used to various forms of exercises through aspects: Reading comprehension; Listening comprehension; Speaking; Writing

– To check up 4 language skills.

B. Language content:

Vocabulary: Topics: Television, Sports and games, Cities of the world, Our houses in the future, Our greener world

Grammar: Conjunctions, Wh-question words, the past simple, imperatives, the present perfect, the modals: will/ might, conditional sentences-type 1, superlatives of long adjectives

Skills: Listening, Speaking, Reading and Writing.

C. Teaching aids: Laptop/ computer, loudspeaker, copies of the test

D. Procedure

Matrix

Tên Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

LISTENING 1

Topics: Television, Sports and games, Cities of the world, Our houses in the future, Our greener world

Listen and choose the correct answer/ True or false statements/ Listen and match

Listen and choose the correct answer/ True or false statements/ Listen and match

Số câu: 6

Số điểm: 1,5 Tỉ lệ %: 15%

Số câu: 3

Số điểm: 0,75

Số câu: 3

Số điểm: 0,75

LISTENING 2

Topics: Television, Sports and games, Cities of the world, Our houses in the future, Our greener world

Listen and complete/ Answer the questions

Listen and complete/ Answer the questions

Số câu: 4

Số điểm: 1,0 – Tỉ lệ %: 10%

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Speaking

Topics: Television, Sports and games, Cities of the world, Our houses in the future, Our greener world

I. Personal questions

II. Topics:

1. Talk about one of the given topics (individuals/ pairs/ groups)

2. Ask and answer questions about the given topics/ situations (individuals/pairs/ groups)

I. Personal questions

II. Topics:

1. Talk about one of the given topics (individual)

2. Ask and answer questions about the given topics/ situations (individuals/pairs/ groups)

I. Personal questions

II. Topics:

1. Talk about one of the given topics (individual)

2. Ask and answer questions about the given topics/ situations (individuals/pairs/ groups)

Số câu: tương đương 10 câu

Số điểm: 2,5 – Tỉ lệ %: 25%

Số câu: tương đương 3 câu

Số điểm: 0,75

Số câu: tương đương 3 câu

Số điểm: 0,75

Số câu: tương đương 4 câu

Số điểm: 1,0

READING 1

Topics: Television, Sports and games, Cities of the world, Our houses in the future, Our greener world

Read the passage and choose the best option/ True or false statements

Read the passage and choose the best option / True or false statements

Read the passage and choose the best option/ True or false statements

Số câu: 5

Số điểm: 1,25– Tỉ lệ %: 12,5%

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Số câu: 1

Số điểm: 0,25

READING 2

Topics: Television, Sports and games, Cities of the world, Our houses in the future, Our greener world

Read and answer the questions/ Gap fill (cloze/ guided)

Read and answer the questions/ Gap fill (cloze/ guided)

Read and answer the questions/ Gap fill (cloze/ guided)

Số câu: 5

Số điểm:1,25

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Số câu: 1

Số điểm: 0,25

WRITING 1

Conjunctions, wh-question words, the past simple, imperatives, the present perfect, the modals: will/ might, conditional sentences-type 1, superlatives of long adjectives

Sentence transformation/ Rearrange the words to make a complete sentence/ Complete sentences using the given words

Số câu: 4

Số điểm: 1,0 – Tỉ lệ %: 10%

Số câu: 4

Số điểm: 1,0

WRITING 2

Topics: Television, Sports and games, Cities of the world, Our houses in the future, Our greener world

Paragraph writing

Write an email/a letter/a postcard, paragraph of 80-100 words

Số câu: tương đương 6 câu

Số điểm: 1,5 – Tỉ lệ %: 15%

Số câu: tương đương 6 câu

Số điểm: 1,5

TỔNG: Số câu: 40

Số điểm: 10

Tỉ lệ %: 100%

Số câu: 12

Số điểm: 3,0

30%

Số câu: 12

Số điểm: 3,0

30%

Số câu: 10

Số điểm: 2,5

25%

Số câu: 6

Số điểm: 1,5

15%

Trên đây là Cấu trúc đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 6 năm 2021. Bên cạnh đó, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên Tài Liệu 247.

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Rate this post
Leave a comment