Ma trận đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh i-Learn Smart World

Ma trận Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 1 i-Learn Smart World

Ma trận Đề thi giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2021 – 2022 do Tài Liệu 247 biên tập và đăng tải. Cấu trúc Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh thường gặp khác nhau giúp quý thầy cô biên soạn đề luyện thi tiếng Anh giữa kì 1 lớp 6 hiệu quả.

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

Tổng số câu

Kỹ năng

Dạng bài

NHẬN BIẾT

THÔNG HIỂU

VẬN DỤNG

VẬN DỤNG CAO

Trắc nghiệm

Tự luận

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Pronunciation

(0.5pts)

Stress

Q1, 2

2

Writing (Use of English)

(2pts)

Vocabulary

Preposition

Grammar

Q5, 8

Q3, 4

Q6, 7

6

Signs

Q11, 12

2

Speaking

(0.5pts)

Q9, 10

2

Reading

(3pts)

Reading comprehension

Q17

Q13, 14

Q15, 16

Q18

6

Guided cloze

Q19, 21

Q20, 24

Q22

Q23

6

Writing

(4pts)

Verb form/ verb tense

(1pt)

Q25

Q26

Q27

Q28

4

Rearrange the words

(0.6pt)

Q29

Q30

2

Make questions

(1.2pts)

Q31, 32

Q33

3

Sentence transformation

(1.2pts)

Q34, 35

Q36

3

Tổng

(10pts)

7

6

8

3

5

3

2

2

13 câu

36%

11 câu

31%

8 câu

22%

4 câu

11%

36 câu

Trắc nghiệm: 22 câu (61%) Tự luận: 14 câu (39%)

Sentence transformation: 0.4đ/ câu

Rearrange sentences: 0.3đ/ câu

Others: 0.25đ/ câu

14 EXTRA SENTENCES:

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

Tổng số câu

Kỹ năng

Dạng bài

NHẬN BIẾT

THÔNG HIỂU

VẬN DỤNG

VẬN DỤNG CAO

Trắc nghiệm

Tự luận

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Listening

True/ False

Q1, 3

Q4

Q2

4

Pronunciation

Q1

1

Reading

Cloze test

Q2,4

Q5,6,7

Q3

6

Writing

Verb form/ verb tense

Q8

3

Rearrange the sentences

Q9

Make question

Q10

Trên đây là Cấu trúc Đề thi giữa kì 1 tiếng Anh 6 i-Learn Smart World. Bên cạnh đó, Tài Liệu 247 đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa kì 1 tiếng Anh 6 bộ sách khác như:

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh i-Learn Smart World

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh sách Kết nối tri thức

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Rate this post
Leave a comment