Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 năm 2019 – 2020 số 2

Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án

Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 – 2020 do Tài Liệu 247 sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 3 kì 2 giúp các em ôn tập kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Read and match

Questions 

Answers

1. What are they doing?

a. It’s in north Viet Nam

2. What’s Mai doing?

b. It is sunny

3. What’s the weather like?

c. They’re playing football

4. Do you have any pets?

d. She is singing

5. Where’s Ha Noi?

e. Yes, I do

Read and write

My name is Phong. Today I am in the park with my friends. We are doing sports and playing games. Some of the boys and I are playing football. Some of the girls are skipping. My friend Mai is cycling. Nam and Quan are flying kites. We are happy in the park.

1. The children are in………………………………………………

2. Some of the boys are……………………………………………

3. Some of the girls are……………………………………………

4. Mai is…………………………………………………………..

5. Nam and Quan are………………………………………

Reorder the words.

1. cloudy / It’s / today

………………………….

2. nine / I / years/ am/ old

…………………………………

3. have / dog / I / a

………………………

4. is / school’s / this / my/ library

.,………………………….

Choose the odd one out.

1. sunny dog windy cloudy
2. six seven school ten
3 cat fish bird pet
4. bedroom she bathroom kitchen
5. she that he I
6. book pen TV ruler

ĐÁP ÁN

Read and match

1 – c; 2 – d; 3 – b; 4 – e; 5 – a;

Read and write

1. The children are in………………the park………………………………

2. Some of the boys are…………………playing football…………………………

3. Some of the girls are…………………skipping…………………………

4. Mai is……………………………cycling……………………………..

5. Nam and Quan are………………flying kites………………………

Reorder the words.

1 – It’s cloudy today.

2 – I am nine years old.

3 – I have a dog.

4 – This is my school’s library.

Choose the odd one out.

1 – dog; 2 – school; 3 – pet; 4 – she; 5 – that; 6 – TV;

Download đề thi & đáp án tại: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,… được cập nhật liên tục trên Tài Liệu 247.

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Leave a comment