Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội (Lần 3)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội (Lần 3) gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, đây là đề luyện thi THPT Quốc gia hữu ích môn Hoá, giúp các bạn củng cố và nâng cao kỹ năng làm bài, từ đó chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH

HÀ NỘI

(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN 3 NĂM 2016

Môn: Hóa Học

Thời gian làm bài 90 phút

——————————-

Mã đề thi 127

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; P = 31; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; Ca = 40; Fe = 56; Ag =108; Ba = 137

Câu 1: Polime nào sau đây được điều chế từ một polime khác bằng một phản ứng?

A. capron B. tơ nitron C. PVA D. clorin

Câu 2: Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. Al2(SO4)3 B. BeO C. Al2O3 D. Al(OH)3

Câu 3: Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí SO2 ở đktc (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là?

A. 1,792 B. 4,032 C. 2,688 D. 2,019

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng

A. Có 3 nguyên tử mà tổng số electron trên các phân lớp s là 7

B. Mọi nguyên tử đều cấu tạo bởi ba loại hạt: proton, notron và electron

C. Đồng vị là hiện tượng các nguyên tử có cùng số khối

D. Nếu oxi có 3 đồng vị và cacbon có 2 đồng vị thì có thể tạo ra 18 phân tử CO2 khác nhau

Câu 5: Trong số các dẫn xuất halogen sau đây: etyl clorua; vinyl clorua; 1,1,2,2-tetrafloeten; 2-clobuta-1,3- đien; clobenzen. Có bao nhiêu chất được dùng để tổng hợp polime bằng một phản ứng?

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 6: Clorua vôi là chất có công thức nào sau đây?

A. CaCl2 B. CaO.CaCl2 C. CaOCl2 D. Ca(ClO)2

Câu 7: Hỗn hợp gồm 1mol HCOOH và 1 mol CH≡C-COOH có thể phản ứng với tối đa a mol brom trong CCl4. Giá trị của a là?

A. 3 B. 1 C. 0 D. 2

Câu 8: Cho 71 gam P2O5 vào 100 gam dung dịch H3PO4 20% thu được dung dịch mới có nồng độ C%. Giá trị của C là?

A. 69% B. 72% C. 45% D. 63%

Câu 9: Đun sôi 1 mol phenyl axetat với dung dịch KOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam muối khan. Giá trị của m là?

A. 198 B. 230 C. 202 D. 194

Câu 10: Có các chất sau: Na2O, NaCl, Na2CO3, NaHCO3, Na2SO4. Có bao nhiêu chất mà bằng một phản ứng có thể tạo ra NaOH?

A. 5 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 11: Amin X đơn chức có %N = 16,092%; phản ứng với dung dịch hỗn hợp NaNO2 và HCl thấy có khí bay ra. Số công thức cấu tạo thỏa mãn X là?

A. 7 B. 8 C. 6 D. 9

Câu 12: Để phân biệt hai dung dịch CaCl2 và BaCl2 nên dùng thuốc thử nào sau đây là tốt nhất?

A. quỳ tím B. dung dịch NH3 C. Na2CrO4 D. Na2CO3

Câu 13: Ancol nào sau đây có khả năng hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng tạo dung dịch xanh lam?

A. propan-1,3-điol B. ancol anlylic C. glucozơ D. 2-metylpropan-1,2-điol

Câu 14: Hợp chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

A. SO2 B. H2SO4 C. KHSO4 D. NaHCO3

Câu 15: Trong số các anđehit sau: HCHO, CH3CHO, CH≡C-CHO, (CHO)2, CH3-C≡C-CHO. Có bao nhiêu anđehit mà khi tráng gương hoàn toàn thu được nhiều hơn 216 gam kết tủa nếu các chất ban đầu đều là 1 mol?

A. 4 B. 3 C. 1 D. 2

Câu 16: Hợp chất nào sau đây trong phân tử có cả 3 loại liên kết (cộng hóa trị, ion và liên kết cho nhận)?

A. KNO3 B. K2CO3 C. CH3COONa D. HNO3

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng

A. Các chất có phân tử khối bằng nhau là đồng phân của nhau

B. Trong phân tử vinyl axetilen có 3 liên kết pi và 7 liên kết xích ma

C. Hợp chất hữu cơ nào cũng có cả hai tên: tên thường và tên quốc tế

D. Nhiệt độ sôi chỉ phụ thuộc vào phân tử khối của các chất

Câu 18: Khi phản ứng với HNO3 đặc nóng, một phân tử FeS2 sẽ nhường … electron. Số trong dấu … là?

A. 1 B. 11 C. 15 D. 13

Câu 19: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

A. axitetanoic B. đimetylxeton C. phenol D. propan-1-ol

Câu 20: Có các muối sau đây: NH4NO2, NH4HCO3, KNO3, Cu(NO3)2, AgNO3, NH4NO3. Có bao nhiêu muối khi nhiệt phân tạo thành sản phẩm có chứa hai oxit?

A. 4 B. 2 C. 3 D. 5

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016

CÂU

MÃ ĐỀ 127

MÃ ĐỀ 314

MÃ ĐỀ 531

MÃ ĐỀ 691

CÂU

MÃ ĐỀ 127

MÃ ĐỀ 314

MÃ ĐỀ 531

MÃ ĐỀ 691

1

D

D

C

D

26

C

B

B

D

2

A

A

D

A

27

D

C

C

A

3

B

B

A

B

28

A

B

A

B

4

A

C

B

B

29

D

C

B

C

5

B

D

C

C

30

A

C

A

C

6

C

D

D

D

31

A

D

A

C

7

D

A

D

C

32

B

A

B

D

8

A

B

A

D

33

C

A

C

A

9

B

C

B

A

34

D

B

D

B

10

A

D

D

A

35

D

C

A

A

11

B

A

A

B

36

A

D

B

B

12

C

A

B

B

37

A

D

C

C

13

D

B

C

B

38

B

C

D

D

14

A

D

C

A

39

C

A

A

D

15

B

A

D

A

40

D

B

B

A

16

A

B

A

D

41

A

C

B

A

17

B

C

A

A

42

B

D

C

B

18

C

D

B

B

43

C

C

A

D

19

B

A

B

C

44

D

B

D

C

20

C

C

C

D

45

C

A

D

C

21

C

D

D

A

46

B

B

C

B

22

B

A

B

C

47

A

A

C

A

23

C

B

C

D

48

B

B

D

B

24

D

A

D

B

49

C

C

A

C

25

D

B

A

C

50

D

D

B

D

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Rate this post
Leave a comment