Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 môn Lịch sử – Có đáp án

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH VĨNH PHÚC

(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013
ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (3.0 điểm)

Những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp từ năm 1919 đến năm 1923 và ở Trung Quốc năm 1930. Ý nghĩa của những hoạt động này.

Câu 2 (2.0 điểm)

Chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939. Tại sao Đảng đề ra chủ trương đó?

Câu 3 (2.0 điểm)

Làm rõ âm mưu, những hành động xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối năm 1946 và chủ trương của Đảng, Hồ Chủ Tịch nhằm bảo vệ độc lập dân tộc trong thời gian này.

Câu 4 (3.0 điểm)

Sự ra đời và quá trình phát triển của tổ chức ASEAN từ “ASEAN 6” đến “ASEAN 10”. Tại sao năm 1995 Việt Nam gia nhập tổ chức này?

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Rate this post
Leave a comment