Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận năm 2012 – 2013 môn Lịch sử

Vndoc.com xin gửi đến các bạn: Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận năm 2012 – 2013 môn Lịch sử.

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN THI: LỊCH SỬ – CẤP: THPT
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 18/11/2012

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,00 điểm)

Câu 1: (5,0 điểm)

Trình bày nội dung chủ yếu của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7-1936? Căn cứ vào đâu để Đảng Cộng sản Đông Dương có những chỉ đạo chiến lược như vậy?

Câu 2: (3,0 điểm)

“….Chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân trong giai đoạn hiện tại….”, đây là nhiệm vụ được đề ra trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ mấy? Nhiệm vụ này được triển khai thực hiện như thế nào?

Câu 3: (6,0 điểm)

Ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945? Anh (chị) suy nghĩ như thế nào về việc vận dụng những bài học kinh nghiệm đó để đấu tranh giữ gìn chủ quyền biển đảo của nước ta hiện nay?

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,0 điểm)

Trình bày ngắn gọn các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược ở Lào và Campuchia giai đoạn 1945 – 1975?

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Leave a comment