Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán – Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Tiên, Lâm Đồng (Đề 8)

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Toán

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 phòng GD&ĐT Cát Tiên, Lâm Đồng là đề thi học kì II môn Toán lớp 8 đề số 8 dành cho các bạn học sinh và thầy cô tham khảo, làm tài liệu nghiên cứu, học tập môn Toán lớp 8 được chắc chắn nhất, làm cơ sở học lên chương trình Toán lớp 9.

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán – Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Tiên, Lâm Đồng (Đề 9)

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán – Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng (Đề 3)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CÁT TIÊN – LÂM ĐỒNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
A. (x − 1) (x + 2) = 0 B. 0x + 7 = 0 C. 2x − 3 = 0 D. 1/x + 5 = 0.

Câu 2. x = 1 là nghiệm của phương trình nào sau đây?
A. 3x + 5 = 2x + 3 B. 2(x − 1) = x − 1
C. −4x + 5 = −5x −6 D. x + 1 = 2(x + 7).

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Rate this post
Leave a comment