Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 CÓ ĐÁP ÁN (3)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 CÓ ĐÁP ÁN (3) của các trường đã được Tài Liệu 247 sắp xếp nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian tìm kiếm từng để, rải rác từ nhiều nơi. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình, học thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công.

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Huệ năm học 2015 – 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Bình Tâm, Long An năm học 2015 – 2016

Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 CÓ ĐÁP ÁN (1)

Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 CÓ ĐÁP ÁN (2)

Đề 1

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen and match (1m)

Đề kiểm tra cuối năm Tiếng Anh lớp 4

Question 2: Listen and number (1m)

Đề kiểm tra học kì 2 Tiếng Anh lớp 4

Question 3: Listen and tick (√) (1m)

Đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 4

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen and match (1m)

1 – C 2 – D 3 – B 4 – A

Question 2: Listen and number (1m)

1. D 2. C 3. B 4. A

Question 3: Listen and tick (√) (1m)

1 – A 2 – B 3 – A 4 – A

Question 4: listen and color (1m)

1. The jean is blue

2. The blouse is pink

3. The shoes are green

4. The T- shirt is red

Question 5: Listen and write the missing words or numbers (1ms)

1. T – shirt 2. skirt 3. short 4. blouse

PART 2: READING AND WRITING

Questions 6: Look and read. Put the tick ( ) or cross( X ) in the box (1m)

1. 2. X 3. X 4.

Question 7: Look and read. Write YES or NO (1m)

1. NO 2. NO 3. YES 4. YES

Question 8: Look at the pictures and the letters. Complete the sentences (1m)

1. He’s a bus driver

2. Are they tigers

3. Why do you like monkeys?

4. We visited Phu Quoc Island

Question 9: Complete the passage (1m)

(1) friends (2) countryside (3) buy (4) camera

Đề 2

Bài 1. Hãy quan sát kỹ bức tranh rồi điền chữ cái chỉ bức tranh đó (5 điểm).

A. Jump-rope B. Rice C. Frog

D. Spider E. Chicken F. Bread

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định

Bài 2. Quan sát tranh và khoanh vào câu trả lời đúng (2 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định

Bài 3. Chọn và khoanh vào A, B, C, hoặc D trước đáp án đúng (2 điểm)

1. I want………… apple.

A. a B. an C. two D. five

2. I am …………. I want juice.

A. thirsty B. hungry C. fine D. fat

3. What ……… you like?

A. are B. is C. do D. can

4. Look! There …. a dog. I like dogs.

A. am B. can C. are D. is

Bài 4. Hãy sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu có nghĩa (1 điểm).

1. color/ like/ you/ do/ What/?

——————————————————————

2. favorite/ My/ is/ color/ brown/.

—————————————————————–

3. and/ I/ ice-cream/ want/ cake/.

—————————————————————–

4. like/ you/ rabbits/ Do/?

—————————————————————–

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Tổng điểm: 10 điểm

Bài 1: 5 điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 1 điểm/ câu.

2. C 3. D 4. B 5. F 6. E

Bài 2: 2 điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 0,5 điểm/ câu.

1. A 2. B 3. A 4.A

Bài 3: 2 điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 0,5 điểm/ câu.

1. B 2. A 3. C 4. D

Bài 4: 1 điểm.

  • Viết đúng thứ tự và chỉnh tả mỗi câu cho 0,25 điểm/ câu.
  • Viết sai chính tả 1, 2 lỗi trừ 50% số điểm mỗi câu.
  • Viết sai chính tả từ 3 lỗi trở lên không cho điểm.

1. What color do you like?

2. My favorite color is brown.

3. I want cake and ice-cream..

4. Do you like rabbits?

Đề 3

A. LISTENING: (10 MARKS)

I. Listen and write the correct words: (5 MARKS)

1. ________________

2. ________________

3. ________________

4. ________________

5. ________________

6. ________________

7. ________________

8. ________________

9. ________________

10. _______________

II. Listen and color: (2, 5 MARKS)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

III. Listen and match: (2, 5 MARKS)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

PAPER OF LISTENING PART

I. Listen and write the correct words

1. wet 2. dry 3. band 4. station 5. watermelon

6. panda 7. story 8. eight o’clock 9. candle 10. DVD

II. Listen and color

A: Can you see the big tree behind the family there have a picnic?

B: Yes. Can I color the big tree yellow.

A: Yes.

A: And can you see lot of balloons in his man.

B: OK!

A: Color lot of balloons red.

B: Yes, now I color it!

A: Now we draw, OK?

B: Yes! I love draw.

A: Now draw a table next to the chidren are play skipping.

B: OK!

A: Next is color the bag in front of the tree and next to the boy who is talking with a girl brown.

B: Sorry! I can’t listen.

A: Please color the bag in front of the trre and next to the boy brown. Is thak OK?

A: And last time we color. Color the ball orange.

B: Now the picture is very beautiful.

III. Listen and match

Grandpa: What did you do last Sunday, Alex?

Alex: Let’s remember. Oh, I now, I read a book in house.

Grandpa: Why?

Alex: Because outside is rainny.

Grandpa: Oh dear!

Grandpa: Now, what did you do on Thursday?

Alex: Oh! Is a cool day. I went to my Uncle’s house to see his’puppy.

Grandpa: How many puppy does your uncle has?

Alex: There are five.

Alex: I washed my dad’s car on Monday.

Grandpa: Is Ok?

Alex: OK!

Grandpa: Did you went to lake to sailed the boat?

Alex: Yes! Is correct. Why do you now it?

Grandpa: Beacause your mum are talk to me.

Alex: And last I went to picnic with my friend, John.

Grandpa: Is fun?

Alex: Oh, Is so great.

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Leave a comment